Daltononderwijs

Wingerd
Wingerd

Dalton op De Wingerd

De Wingerd is een leef-en leergemeenschap. Een plaats waar kinderen, ouders en leerkrachten met en van elkaar leren, rekening houdend met onderlinge verschillen en respect voor elkaar. Een vreedzame plaats waar kinderen-ouders-leerkrachten zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, een plek waarin we leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Op De Wingerd worden leerlingen voorbereid op de samenleving van nu door ze op verschillende manieren te laten werken en leren, zowel individueel als samen.

Vanuit het middelbaar onderwijs ontvangen wij positieve berichten. Wat we vaak te horen krijgen is dat leerlingen van De Wingerd veel meer bagage hebben dan de gemiddelde leerlingen. Vele Dalton-elementen worden dan genoemd. Zo kunnen ze presenteren en plannen als de beste! Leerlingen die bij ons op school hebben gezeten, blijken een voordeel te hebben in het VO.

Binnen het daltononderwijs zijn vijf kernwaarden ontwikkeld.

Vrijheid en Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Samenwerking
Reflectie
Effectiviteit

Dalton handboek

In ons dalton-handboek staat beschreven hoe wij ons daltononderwijs vormgeven.
Het is te downloaden door op het plaatje hierboven te klikken.

Samenwerken is belangrijk op De Wingerd. Het stimuleert de betrokkenheid, een actieve deelname van leerlingen op cognitief en sociaal gebied. Leerlingen leren gezamenlijk een doel te behalen. Ze vullen elkaar aan, inspireren en ondersteunen elkaar.
Coöperatief leren biedt verschillende werkvormen die leerlingen ertoe aanzet om in samenwerking met elkaar een taak tot een goed einde te brengen. Door het samenwerken ontwikkelen ze verschillende vaardigheden, zoals goed communiceren, elkaar respecteren, feedback geven en ontvangen, afspraken maken en plannen.

Ook leren we kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Verantwoordelijkheid voor hun eigen leren, hun eigen daden, voor materialen en voor elkaar.

Door zeer regelmatig te reflecteren op het eigen handelen en leren, groeit bij kinderen het inzicht in zichzelf en hun omgeving, waardoor ze tot groei en eigenaarschap zullen komen.

Op De Wingerd leer je echt zelfstandig te zijn. Al vanaf de kleutergroepen leren kinderen hun taken te plannen en hun problemen zelf of met hulp van anderen op te lossen.

Wingerd

Kernwaarde 1

Vrijheid en Verantwoordelijkheid

De leerling neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van zijn taak.

De leerling legt waar nodig verantwoording af aan zijn leraren, zijn medeleerlingen en zijn ouders over de verwerking van zijn taak.

De leerling is actief betrokken bij zijn eigen (leer)werk.

De leerling draagt zorg voor zijn leeromgeving.

Vrijheid is het eerste daltonprincipe. Vrijheid kan in relatie tot het onderwijs verwarrend klinken. Is het ‘vrijheid-blijheid’ op een Daltonschool? Zeker niet! Vrijheid in het daltononderwijs betekent echt wat anders. Leerlingen mogen bij ons niet zomaar doen wat ze willen. In het daltononderwijs krijgen leerlingen wel de vrijheid hun schoolwerk naar eigen inzicht te plannen. Leerlingen leren initiatief te nemen.
Door leerlingen vrijheid en tegelijkertijd verantwoordelijkheid te geven, wordt onderwijs iets van het kind zelf. Het kind wordt (mede-)eigenaar van zijn eigen leerproces. Vrijheid maakt van leerlingen ondernemende leerlingen. De vrijheid die een leerling op een daltonschool krijgt, is altijd een vrijheid in gebondenheid. Een leerling moet leren rekening houden met anderen, verantwoordelijkheid dragen over zijn of haar keuzes en verantwoording afleggen over het werk en de resultaten.

Leerlingen van De Wingerd mogen, met mate, kiezen wat ze willen leren, in welke volgorde ze hun werk willen doen, waar ze willen werken, soms ook met welk materiaal ze werken en vaak ook of ze alleen of samen werken.

Vrijheid in ons daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om je taken zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de doelen, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken.

Voorwaarden voor vrijheid is het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Indien leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor de leeromgeving en voor de uit te voeren taken, wordt de betrokkenheid en het gevoel van eigenwaarde vergroot. Naarmate de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid toeneemt, wordt de vrijheid vergroot. Deze gaan nauw met elkaar samen.

Wingerd

Kernwaarde 2

Zelfstandigheid

De leerling neemt initiatief om zijn leerdoelen te bereiken.

De leerling kan omgaan met uitgestelde aandacht.

De leerling vraagt hulp van anderen en helpt anderen als zij hem/haar om hulp vragen.

De leerling plant zijn taken in op het takenblad/ takenbord.

De leerling bepaalt mede hoe (werkvorm, tempo, plaats, tijd) hij/zij werkt aan de gestelde doelen.

De leerling krijgt de gelegenheid het gemaakte werk zelfstandig na te kijken.

Zelfstandig leren en werken op De Wingerd is actief leren en werken. Een leerling kan doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen.

Wingerd

Kernwaarde 3

Samenwerking

De leerling benut de gegeven tijd en gelegenheid om te oefenen en zich te bekwamen in samenwerkingsvaardigheden.

De leerling werkt op respectvolle wijze samen met leraar en medeleerlingen.

Op De Wingerd is een leeromgeving gecreëerd waarin leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren.

Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren.

Zo leren ze het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Er worden daarom ook zeer regelmatig vormen van samenwerkend leren toegepast.

Wingerd

Kernwaarde 4

Reflectie

De leerling stuurt zijn takenplanning bij door de voortgang te overzien.

De leerling beziet het behaalde eindresultaat kritisch en neemt leerpunten mee naar een volgende planning van zijn taak. Persoonlijke weekdoelen.

De leerling reflecteert op zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen.

De leraar is reflectief en weet reflectiehulpmiddelen in te zetten.

De leraar reflecteert dagelijks met de leerlingen.

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk is op De Wingerd belangrijk. Wij leren kinderen om bewust na te denken over hun eigen handelen. Pas als je weet waarom iets goed of niet goed is gegaan, kan je deze informatie gebruiken om je handelen aan te passen en zo tot groei te komen. In gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan problemen waar een kind tegenaan loopt. Ook op aspecten van samenwerken wordt gereflecteerd.

Op schoolniveau vindt reflectie op de kwaliteit van ons daltononderwijs voortdurend plaats. Reflectie is een terugkerend item op vergaderingen en/of studiemiddagen. Daarin worden ervaringen gedeeld, houden we elkaar scherp en reflecteren we op onze eigen processen.

Het team van De Wingerd is zich bewust dat goede reflectie een reflectieve leerkracht vraagt. Iemand die weet welke vragen gesteld moeten worden om de ander te laten nadenken over het proces en het handelen aan te passen.

Vanaf groep 1 wordt twee keer per jaar een kindrapport door de kinderen zelf ingevuld. Kinderen kunnen hier kwijt hoe ze over zichzelf denken ten opzichte van hun persoonlijke- en leerontwikkeling.

Wingerd

Kernwaarde 5

Effectiviteit en doelmatigheid

De leerling behaalt leerdoelen die passen bij de persoonlijke ontwikkeling.

De leerling gaat op een efficiënte en verantwoorde wijze om met zijn leertijd.

De leerling is actief bezig met de taak en maakt efficiënt gebruik van zijn keuzemogelijkheden.

De leraar werkt doelgericht en zorgt dat de doelen bij de leerlingen bekend zijn.

Hier is het bij Helen Parkhurst eigenlijk allemaal om begonnen. Hoe kunnen de kinderen de doelen van de leerstof behalen op een efficiënte manier waarin tijd en ruimte is voor eigen inbreng en waardoor tijd en ruimte geschept wordt voor het individueel begeleiden van kinderen of groepjes kinderen? De gehele inrichting van ons onderwijs ondersteunt deze effectiviteit.

Zo noemen we de manier van lesgeven, het gebruik maken van elkaars kwaliteit bij leerkrachten, een efficiënt ingericht rooster, de inrichting van de ruimtes, het overleg binnen verschillende afdelingen en werkgroepen, de sfeer, de leermiddelen, enz

Kernwaarde 

Borging

De school werkt planmatig aan de daltonontwikkeling en beschrijft dit in een jaarplan.

De daltonontwikkeling wordt aangestuurd door de daltoncoördinatoren in samenwerking met het managementteam.

De school draagt haar daltonidentiteit uit (schoolgids, website, jaarkalender, open dagen, etc.)

De school heeft daltonscholing in het scholingsplan voor nieuwe leerkrachten opgenomen.

De school benut de daltonmogelijkheden van het gebouw. Denk hierbij aan voldoende werkplekken.

De school enquêteert regelmatig de leraren, de ouders en de leerlingen over de daltonontwikkeling en de kwaliteit van het daltononderwijs.

De school is actief betrokken bij dalton-regioactiviteiten, waarbinnen zij vertegenwoordigd is door de daltoncoördinator(en).

De leerlingen worden betrokken bij de daltonontwikkeling van de school. Er is een leerlingenraad.

De ouders worden betrokken bij het ondersteunen van de dalton-ontwikkeling van de school.

De rode draad en doorgaande leerlijnen op de daltonkernwaarden liggen vast en worden regelmatig onder de loep gehouden tijdens teambesprekingen.

Er is een actueel daltonboek dat dient als leidraad voor nieuwe en bestaande leerkrachten. De daltoncoördinatoren zorgen er jaarlijks voor dat dit daltonboek bijgesteld wordt indien nodig.

Het schoolbestuur ondersteunt de school in haar daltonontwikkeling.

Ons daltononderwijs is continu in ontwikkeling.