Medezeggenschapsraad

Wingerd

Wie zitten er in de MR?

Vanuit team
Edith van Merriënboer, Josje Gelsing, Lianne van de Wegen, José Venne, Ron van Meel

Vanuit ouders
Ella Meijer, Robert Meijer, Maartje van de Vijfeijken – Bruijns, Lincy Oomen, Illse van de Molengraaf, Martijn Huizer

Namens het personeel zijn de volgende teamleden in de MR afgevaardigd:
Lianne van der Wegen, secretaris, leerkracht kleutergroep
Josje Gelsing, penningmeester, directie, -teamondersteuner
Edith van Merriënboer, leerkracht groep 3
Ron van Meel, leerkracht groep 7
José Venne, leerkracht groep 4

Namens de ouders zijn de volgende vertegenwoordigers gekozen:
Martijn Huizer, voorzitter
Illse van de Molengraaf
Maartje van de Vijfeijken – Bruijns
Lincy Oomen
Robert Meijer

Vertegenwoordiger GMR:
Ella Meijer

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad zijn zowel de ouders als personeelsleden vertegenwoordigd. Op De Wingerd bestaat de MR uit 10 personen: 5 ouders en 5 personeelsleden. De leden worden via verkiezingen gekozen door hun achterban. De zittingstijd is drie jaar.

De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn bij de wet geregeld.

De MR zorgt er onder andere voor dat iedereen in de school in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe kan lichten en desnoods kan verdedigen. Het is de taak van de raad een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en te behouden. De MR kan op schoolniveau zelf met voorstellen komen. Zaken waar de MR zich mee bezig houdt zijn het onderwijskundig beleid, de financiën, het personeelsbeleid, de arbeidsomstandigheden, et cetera.

Omdat er meerdere scholen zijn aangesloten bij ons schoolbestuur (OBO), is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR oordeelt over de (beleids)voorstellen van het schoolbestuur, over de lijnen die door het bestuur worden uitgezet en over de wijze waarop de lijnen worden uitgevoerd. De GMR informeert de MR over deze zaken.

Contact met onze MR?

Heeft u ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan contact op! Onze MR-leden staan u graag te woord. Voor algemene vragen kunt u e-mailen met mrodbswingerd@gmail.com, voor vragen aan individuele leden kunt u ze ook altijd aanspreken op het schoolplein of in de school.

Vergaderingen en notulen

Vergaderingen van de MR vinden plaats op school.
Elke vergadering start om 19.30 uur.
U kunt de vergaderingen als toehoorder bijwonen.

De MR vergadert dit schooljaar op onderstaande momente. De notulen van de vergaderingen kunt u hier vinden door te klikken op de vergaderdatum.

vergadering > 19 september
vergadering > 30 oktober
vergadering > 14 december
vergadering > 30 januari
vergadering > 14 maart
vergadering > 18 april
vergadering > 3 juni
vergadering > 26 juni