Ons ondersteuningsaanbod

Wingerd

Ons ondersteuningsaanbod

Extra begeleiding

Op De Wingerd is ondersteuning één van de centrale begrippen. Wij bieden extra ondersteuning aan kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus. Met andere woorden: we proberen elk kind zodanig te begeleiden, dat het zich optimaal kan ontplooien. 

Per leerling wordt gekeken of er beschermende en/of belemmerende factoren meespelen in de ontwikkeling van het kind. Daarnaast bekijken we wat zijn/haar onderwijsbehoeften zijn. Op basis van deze gegevens bekijken we welke aanpak voor uw kind het beste is. Op De Wingerd hanteren wij vier verschillende aanpakken. Deze aanpakken variëren van verlengde instructie met herhaling of remediëring tot compacting met verrijking. Ook het aanbieden van een eigen leerlijn is mogelijk.

Kinderen die speciale begeleiding nodig hebben zullen op school die specifieke vaardigheden gaan oefenen. U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. De speciale hulp vindt meestal gewoon in de klas plaats. Op De Wingerd zijn vier onderwijsassistenten aanwezig. Zij ondersteunen de leerkracht zodat er voldoende gelegenheid is om leerlingen met specifieke interventies te kunnen begeleiden.

Soms roepen we hulp in van onze remedial teachers. Er zijn twee remedial teachers op De Wingerd aanwezig. In een enkel geval roepen we de hulp in van deskundigen buiten de school.

Veiligheidsplan

Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor leren en opgroeien van leerlingen. Op De Wingerd wordt er dagelijks gewerkt aan het realiseren en bewaren van een veilig en open schoolklimaat. Wij erkennen dat sociale veiligheid een voorwaarde is voor leren en opgroeien van leerlingen en wij zien erop toe dat al onze scholen de sociale veiligheid structureel in bedden in het dagelijks handelen. In ons veiligheidsplan beschrijven wij hoe wij het sociaal veiligheidsbeleid vormgeven. Ook ons antipestprotocol kunt u hierin vinden.

Klik hier als u ons sociaal veiligheidsplan wilt inzien.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Op De Wingerd is een schoolondersteuningsprofiel (SOP) aanwezig.
Hierin geven wij aan op welke wijze wij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften passend onderwijs kunnen bieden. Ook geven wij aan wat wij verder willen ontwikkelen en welke ambitie we daarbij hebben. 

Klik hier om het SOP te lezen

Leesproblemen en dyslexie

Op De Wingerd is een nauwgezet protocol aanwezig om vroegtijdig lees- en of spellingproblemen te signaleren en aan te pakken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met lees- en/of spellingproblemen, ongeacht of er een dyslexieverklaring aanwezig is, alle hulp ontvangen die er te bieden is. Dat betekent dat lees- en spellingproblemen zo snel mogelijk worden gesignaleerd en dat bij achterstanden de benodigde ondersteuning wordt ingezet. De onderbouwing en interventies worden in een leerlingdossier opgenomen.

Extra ondersteuning 

Hebben kinderen een dyslexieverklaring nodig om op school extra begeleiding te krijgen?
Zeker niet! Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft.
De volgende interventies kunnen worden geboden:

 • Bij het technisch lezen zullen deze kinderen de meest intensieve aanpak (aanpak 1) aangeboden;
 • Er wordt binnen of buiten de groep remedial teaching geboden. Dit kan door de leerkracht;
  aangeboden worden of door één van onze remedial teachers;
 • Wij bieden extra leestijd bij bijvoorbeeld wereldoriëntatie en toetsen. Kinderen met leesproblemen of dyslexie hebben meer tijd nodig dan anderen en ze krijgen pas gelijke kansen als ze niet gehinderd worden door de tijdsdruk;
 • Wij bieden vergrotingen aan van toetsen;
 • Bij toetsen rekenen we schrijffouten niet mee als het erom gaat te toetsen of een leerling de stof begrepen heeft;
 • Begrijpend leestoetsen, wereldoriëntatietoetsen of andere toetsen waarbij het technisch lezen grote problemen oplevert, worden vooraf voorgelezen. Waar mogelijk kan er een ingesproken toets (digitaal) gegeven worden;
 • Vanaf groep 6 kunnen kinderen met lees- en/of spellingproblemen gebruik maken van het compenserende programma Kurzweil.

Vergoede dyslexiezorg

Criterium ernst bij aanmelding

Met ingang van 1 januari 2022 is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 ingevoerd. Dit nieuwe protocol heeft gevolgen voor welke kinderen in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg.

Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen.

Het nieuwe protocol hanteert hierbij strenge criteria: er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar als criterium voor doorverwijzing speelt de ernst van het spellingprobleem geen rol.
Volgens de criteria in het nieuwe protocol is een ernstig leesprobleem (drie keer achter elkaar op Cito DMT niveau V-) een noodzakelijke voorwaarde voor doorverwijzing.

Wat als school handelingsverlegen is?

Mochten we op school vastlopen in de begeleiding, dan meldt het zorgteam hem of haar aan voor een consultatie met onze ‘OBO schoolbegeleider didactiek’. Het zorgteam bespreekt samen met de leerkracht en de schoolbegeleider het probleem, waarna de schoolbegeleider adviseert hoe verder te gaan.

Rots- & Watertraining

Op een eenvoudige, plezierige en speelse wijze leiden en begeleiden wij met hulp van het ‘Rots en Water’ programma kinderen in de ontwikkeling van belangrijke sociale- en communicatievaardigheden. Al spelenderwijs leren kinderen met elkaar samen te spelen en samen te werken. Juist door de ontwikkeling van positieve, sociale competenties wordt een belangrijke basis gelegd voor een positief leer- en speel klimaat hetgeen een zeer belangrijke, preventieve werking heeft op het ontstaan van pestgedrag.

Het ‘Rots en Water’ programma biedt kinderen de mogelijkheid op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. ‘Rots en Water ‘ geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen en te werken. Dit gebeurt op een andere manier dan in de schoolbanken. Namelijk door echt te ervaren en te doen!

De onderwerpen die in een ‘Rots en Water’ programma aan bod komen zijn onder andere:

 • stevig staan, centreren, gronden en ademhaling
 • het leren lezen van lichaamstaal
 • het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen
 • kiezen voor jezelf en je (desnoods) afsluiten van groepsdruk (de Rotskwaliteit)
 • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
 • zelfvertrouwen
 • zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen)
 • zelfbeheersing

De ‘Rots en Water’ lessen scheppen een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaamshouding, hun gedrag, hun eigen kwaliteiten en die van anderen.

Om ‘Rots en Water’ goed te kunnen inzetten in het dagelijks leven, voeren alle groepen elke week oefeningen uit het programma uit. Uw kind zal misschien een oefening of een spelletje uit het programma thuis willen oefenen. Dit kan met één van de ouders, maar ook met een broer, zus, opa of oma.

Sinds begin oktober 2023 zijn alle teamleden van De Wingerd gecertificeerde rots – en watertrainers.

Wingerd

Faalangst-reductietraining

Op de Wingerd wordt faalangst-reductietraining aangeboden aan kinderen met faalangst in groep 7 of 8.

Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Je bibbers de baas’ van Marianne van der Zalm.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur.
‘Je bibbers de baas’ is een training over faalangst. Faalangst is heel vervelend. Je moet bijvoorbeeld een spreekbeurt houden op school. Of een toets maken. Je bereidt alles goed voor, maar op het moment dat je voor de klas staat, weet je niks meer te zeggen. Je krijgt een rood hoofd en staat te zweten. Je faalangst overheerst alles. Gelukkig kun je daar wat aan doen.

‘Je bibbers de baas’ is een speciale training die je van je faalangst af kan helpen.
De kinderen krijgen opdrachten mee naar huis, waarbij ze leren om hun ademhaling te beheersen, om zich te ontspannen en wellicht het belangrijkste… helpende gedachten te hebben (Ik ga het proberen. Ik doe mijn best) in plaats van niet-helpende, negatieve, gedachten. (Dat kan ik niet. Dat lukt me nooit…) Door deze vaardigheden goed te oefenen, kunnen ze dit gebruiken bij situaties die spanning oproepen.